skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Cements xóa Chủ đề: Compressive Strength xóa Nhan đề tạp chí: Waste Management xóa Tác giả/ người sáng tác: Buzzi, Luigi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of vitrified MSWI bottom ashes for concrete production

Ferraris, Monica ; Salvo, Milena ; Ventrella, Andrea ; Buzzi, Luigi ; Veglia, Massimo

Waste management (New York, N.Y.), March 2009, Vol.29(3), pp.1041-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; PMID: 18845429 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2008.07.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ferraris, M.
  2. Ventrella, Andrea
  3. Salvo, Milena
  4. Ferraris, Monica
  5. Buzzi, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...