skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Aids (London, England) xóa Tác giả/ người sáng tác: Lichterfeld, M xóa Tác giả/ người sáng tác: Buzon, Maria J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CD4 T-cell regeneration in HIV-1 elite controllers

Yang, Yue ; Al-Mozaini, Maha ; Buzon, Maria J ; Beamon, Jill ; Ferrando-Martinez, Sara ; Ruiz-Mateos, Ezequiel ; Rosenberg, Eric S ; Pereyra, Florencia ; Yu, Xu G ; Lichterfeld, Mathias

AIDS (London, England), 27 March 2012, Vol.26(6), pp.701-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1473-5571 ; PMID: 22301416 Version:1 ; DOI: 10.1097/QAD.0b013e3283519b22

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Buzon, M.J.
  2. Buzon, Maria J
  3. Ruiz-Mateos, Ezequiel
  4. Ruiz-Mateos, E
  5. Rosenberg, Eric S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...