skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Buvinic, Mayra xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender, Poverty and Demography

Buvinic, Mayra ; Gupta, Monica Da ; Casabonne, Ursula

World Bank Economic Review, 01 November 2009, Vol.23(3), pp.347-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1564-698X ; DOI: 10.1093/wber/lhp013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender, Poverty and Demography

Buvinic, Mayra ; Gupta, Monica Da ; Casabonne, Ursula

World Bank Economic Review, 30 November 2009 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1564-698X ; E-ISSN: 1564-698X

Toàn văn sẵn có

3
Equality for Women : Where Do We Stand on Millennium Development Goal 3?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality for Women : Where Do We Stand on Millennium Development Goal 3?

Buviníc, Mayra ; Morrison, Andrew R ; Ofosu-Amaah, A. Waafas ; Sjöblom, Mirja

ISBN: 9780821374467 ; ISBN: 082137446X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Buvinic, Mayra
  2. Gupta, Monica Da
  3. Casabonne, Ursula
  4. Buviníc, Mayra
  5. Sjoblom, Mirja

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...