skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Butcher, C xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The resilience of combinatorial structure at the word level: morphology in self-styled gesture systems

Goldin-Meadow, S ; Mylander, C ; Butcher, C

Cognition, September 1995, Vol.56(3), pp.195-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-0277 ; PMID: 7554795 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nouns and verbs in a self-styled gesture system: what's in a name?

Goldin-Meadow, S ; Butcher, C ; Mylander, C ; Dodge, M

Cognitive psychology, December 1994, Vol.27(3), pp.259-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-0285 ; PMID: 7828423 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

  1. Cognition  (1)
  2. Cognitive psychology  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Goldin - Meadow, Susan
  2. Goldin-Meadow, Susan
  3. Butcher, Cynthia
  4. Goldinmeadow, S.
  5. Goldin-Meadow, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...