skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Busch, Holger xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Achievement Flow Motive as an Element of the Autotelic Personality: Predicting Educational Attainment in Three Cultures

Busch, Holger ; Hofer, Jan ; Chasiotis, Athanasios ; Campos, Domingo

European Journal of Psychology of Education, June 2013, Vol.28(2), p.239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0256-2928 ; E-ISSN: 1878-5174 ; DOI: 10.1007/s10212-012-0112-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generativity Does Not Necessarily Satisfy All Your Needs: Associations among Cultural Demand for Generativity, Generative Concern, Generative Action, and Need Satisfaction in the Elderly in Four Cultures

Hofer, Jan ; Busch, Holger ; Au, Alma ; Polácková Šolcová, Iva ; Tavel, Peter ; Tsien Wong, Teresa

Developmental Psychology, March 2016, Vol.52(3), p.509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1649 ; E-ISSN: 1939-0599 ; DOI: 10.1037/dev0000078

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity, Prosocial Behavior, and Generative Concern in German and Cameroonian Nso Adolescents

Busch, Holger ; Hofer, Jan

Journal of Adolescence, August 2011, Vol.34(4), p.629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-1971 ; E-ISSN: 1095-9254

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hofer, J
  2. Busch, Holger
  3. Hofer, Jan
  4. Busch, H
  5. Au, Alma

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...