skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1971đến1985 xóa Nhan đề tạp chí: American Anthropologist xóa Tác giả/ người sáng tác: Burton, Michael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navajo Attitudes toward Development and Change: A Unified Ethnographic and Survey Approach to an Understanding of Their Future

Schoepfle, Mark ; Burton, Michael ; Begishe, Kenneth

American Anthropologist, 1 December 1984, Vol.86(4), pp.885-904 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Further Examination of Cognitive Aspects of English Kin Terms

Nerlove, Sara B. ; Burton, Michael L.

American Anthropologist, 1 October 1972, Vol.74(5), pp.1249-1253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...