skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Information Systems xóa Tác giả/ người sáng tác: Burnay, Corentin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What stakeholders will or will not say: A theoretical and empirical study of topic importance in Requirements Engineering elicitation interviews

Burnay, Corentin ; Jureta, Ivan J ; Faulkner, Stéphane

Information Systems, December 2014, Vol.46, pp.61-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/j.is.2014.05.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jureta, Ij
  2. Burnay, Corentin
  3. Faulkner, Stéphane
  4. Faulkner, S
  5. Burnay, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...