skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sau 2005 xóa Tất cả các phiên bản Sage Publications (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Burgess-Proctor, Amanda xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intersections of Race, Class, Gender, and Crime: Future Directions for Feminist Criminology

Burgess-Proctor, Amanda

Feminist Criminology, January 2006, Vol.1(1), pp.27-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1557-0851 ; E-ISSN: 1557-086X ; DOI: 10.1177/1557085105282899

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Women Engage Homegrown Terrorism

González, Alessandra L ; Freilich, Joshua D ; Chermak, Steven M; Burgess-Proctor, Amanda (Editor) ; Sharp, Susan F (Editor)

Feminist Criminology, October 2014, Vol.9(4), pp.344-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1557-0851 ; E-ISSN: 1557-086X ; DOI: 10.1177/1557085114529809

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ASC Division on Women and Crime From 30 Years Out

Rasche, Christine E; Burgess-Proctor, Amanda (Editor) ; Sharp, Susan F (Editor)

Feminist Criminology, October 2014, Vol.9(4), pp.253-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1557-0851 ; E-ISSN: 1557-086X ; DOI: 10.1177/1557085114538311

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...