skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Robot navigation xóa Tác giả/ người sáng tác: Burgard, Wolfram xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monte Carlo Localization in Outdoor Terrains using Multi-Level Surface Maps

Burgard, Wolfram ; Kümmerle, Rainer ; Triebel, Rudolph ; Pfaff, Patrick; Laugier, Christian; Siegwart, Roland

DOI: 10.3929/ETHZ-A-010039413

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning object deformation models for robot motion planning

Frank, Barbara ; Stachniss, Cyrill ; Schmedding, Rüdiger ; Teschner, Matthias ; Burgard, Wolfram

Robotics and Autonomous Systems, August 2014, Vol.62(8), pp.1153-1174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8890 ; E-ISSN: 1872-793X ; DOI: 10.1016/j.robot.2014.04.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient grid-based spatial representations for robot navigation in dynamic environments

Lau, Boris ; Sprunk, Christoph ; Burgard, Wolfram

Robotics and Autonomous Systems, October 2013, Vol.61(10), pp.1116-1130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8890 ; E-ISSN: 1872-793X ; DOI: 10.1016/j.robot.2012.08.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing a low-cost autonomous indoor blimp

González, P. ; Burgard, Wolfram ; Sanz Domínguez, Rafael ; López Fernández, Joaquín

JoPha: Journal of Physical Agents, 2009, Vol.3(1), pp.43-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1888-0258

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monte Carlo Localization in Outdoor Terrains using Multi-Level Surface Maps

Kümmerle, Rainer ; Triebel, Rudolph ; Pfaff, Patrick ; Burgard, Wolfram

Springer Tracts in Advanced Robotics, 2008

ISBN: 9783540754039 ; ISBN: 9783540754046 ; ISBN: 3540754032 ; ISBN: 3540754040 ; DOI: 10.3929/ethz-a-010039413

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping with an Autonomous Car

Stachniss, Cyrill ; Triebel, Rudolph ; Pfaff, Patrick ; Plagemann, Christian ; Grisetti, Giorgio ; Kolski, Sascha ; Burgard, Wolfram ; Siegwart, Roland

2006

DOI: 10.3929/ethz-a-010079476

Toàn văn sẵn có

7
A System for Three-Dimensional Robotic Mapping of Underground Mines
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

A System for Three-Dimensional Robotic Mapping of Underground Mines

Montemerlo, Michael ; Haehnel, Dirk ; Ferguson, David ; Triebel, Rudolph ; Burgard, Wolfram ; Thayer, Scott ; Whittaker, William ; Thrun, Sebastian; Carnegie-Mellon Univ Pittsburgh PA School Of Computer Science (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SmartTer for ELROB 2006 - a vehicle for fully autonomous navigation and mapping in outdoor environments

Lamon, Pierre ; Kolski, Sascha ; Triebel, Rudolph ; Burgard, Wolfram ; Siegwart, Roland

DOI: 10.3929/ethz-a-010113593

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SmartTer for ELROB 2006 - a vehicle for fully autonomous navigation and mapping in outdoor environments

Burgard, Wolfram ; Kolski, Sascha ; Siegwart, Roland ; Lamon, Pierre ; Triebel, Rudolph

DOI: 10.3929/ETHZ-A-010113593

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping with an Autonomous Car

Plagemann, Christian ; Triebel, Rudolph ; Grisetti, Giorgio ; Stachniss, Cyrill ; Kolski, Sascha ; Pfaff, Patrick ; Siegwart, Roland ; Burgard, Wolfram

DOI: 10.3929/ETHZ-A-010079476

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2007  (4)
 3. 2008đến2008  (2)
 4. 2009đến2013  (2)
 5. Sau 2013  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Burgard, Wolfram
 2. Triebel, Rudolph
 3. Siegwart, Roland
 4. Kolski, Sascha
 5. Pfaff, Patrick

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...