skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Male xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Bulgheroni, Maria xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The development of upper limb movements: from fetal to post-natal life

Zoia, Stefania ; Blason, Laura ; D'Ottavio, Giuseppina ; Biancotto, Marina ; Bulgheroni, Maria ; Castiello, Umberto

PloS one, 2013, Vol.8(12), pp.e80876 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 24324642 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0080876

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implicit olfactory processing attenuates motor disturbances in idiopathic Parkinson's disease

Parma, Valentina ; Bulgheroni, Maria ; Scaravilli, Tomaso ; Tirindelli, Roberto ; Castiello, Umberto

Cortex; a journal devoted to the study of the nervous system and behavior, May 2013, Vol.49(5), pp.1241-51 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1973-8102 ; PMID: 22749843 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cortex.2012.05.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How posture affects macaques' reach-to-grasp movements

Sartori, Luisa ; Camperio-Ciani, Andrea ; Bulgheroni, Maria ; Castiello, Umberto

Experimental brain research, March 2014, Vol.232(3), pp.919-25 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 24337352 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-013-3804-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reaching and grasping behavior in Macaca fascicularis: a kinematic study

Sartori, Luisa ; Camperio Ciani, Andrea ; Bulgheroni, Maria ; Castiello, Umberto

Experimental brain research, January 2013, Vol.224(1), pp.119-24 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 23064847 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-012-3294-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When flavor guides motor control: an effector independence study

Parma, Valentina ; Roverato, Roberto ; Ghirardello, Deborah ; Bulgheroni, Maria ; Tirindelli, Roberto ; Castiello, Umberto

Experimental brain research, July 2011, Vol.212(3), pp.339-46 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 21618038 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-011-2733-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence of early development of action planning in the human foetus: a kinematic study

Zoia, Stefania ; Blason, Laura ; D'Ottavio, Giuseppina ; Bulgheroni, Maria ; Pezzetta, Eva ; Scabar, Aldo ; Castiello, Umberto

Experimental brain research, January 2007, Vol.176(2), pp.217-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; PMID: 16858598 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Castiello, Umberto
  2. Bulgheroni, M
  3. Castiello, U
  4. Bulgheroni, Maria
  5. Blason, Laura

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...