skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bulgak, I.A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat capacities and thermal linear expansion coefficients of graphite intercalation compounds with CuCl 2 and CoCl 2

Skoropanov, A.S ; Bulgak, I.A ; Petrov, G.S ; Gusev, E.A ; Vecher, A.A ; Novikov, Yu.N ; Vol'Pin, M.E

Synthetic Metals, 1984, Vol.9(3), pp.361-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0379-6779 ; E-ISSN: 1879-3290 ; DOI: 10.1016/0379-6779(84)90003-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vecher, A.A
  2. Vol&Amp;Apos
  3. Vol'Pin, M.E.
  4. Bulgak, I.A
  5. Novikov, Yu.N

theo chủ đề:

  1. Engineering
  2. Physics
  3. Chemistry

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...