skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa Nhan đề tạp chí: International Migration Review xóa Tác giả/ người sáng tác: Bukowczyk, Jj xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Sorrows: The Diasporic Imagination of Irish, Polish, and Jewish Immigrants in the United States

Bukowczyk, John

The International Migration Review, pp.192-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.2307/2547271

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (1)
  2. Arts & Humanities Full Text  (1)
  3. JSTOR Archival Journals  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...