skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Tác giả/ người sáng tác: Buklijas, Tatjana xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science, medicine and nationalism in the Habsburg Empire from the 1840s to 1918

Buklijas, Tatjana ; Lafferton, Emese

Studies in History and Philosophy of Biol & Biomed Sci, 2007, Vol.38(4), pp.679-686 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-8486 ; DOI: 10.1016/j.shpsc.2007.09.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surgery and national identity in late nineteenth-century Vienna

Buklijas, Tatjana

Studies in History and Philosophy of Biol & Biomed Sci, 2007, Vol.38(4), pp.756-774 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-8486 ; DOI: 10.1016/j.shpsc.2007.09.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Buklijas, Tatjana
  2. Buklijas, T.
  3. Lafferton, Emese
  4. Lafferton, E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...