skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bui, Thi Hoa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Initial Study of Heavy Metals’ Absorbability of some Aquatic Plants in the Water of West Lake - Hanoi
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initial Study of Heavy Metals’ Absorbability of some Aquatic Plants in the Water of West Lake - Hanoi

Luu, Thi Lan Huong; Bui, Thi Hoa

2588-1140.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61526

Truy cập trực tuyến

2
Preliminary Results of PIXE Analysis of Mosses for Air Pollution Monitoring in Hanoi Using Pelletron Accelerator
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminary Results of PIXE Analysis of Mosses for Air Pollution Monitoring in Hanoi Using Pelletron Accelerator

Nguyen, The Nghia; Bui, Thi Hoa; Nguyen, Thi Thom; Le, Hong Khiem

Nguyen, T. N, et al. (2017). Preliminary Results of PIXE Analysis of Mosses for Air Pollution Monitoring in Hanoi Using Pelletron Accelerator. VNU Journal of Science, Mathematics –Physics, 33, 2, 53-58.; 2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55378

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bui, Thi Hoa
  2. Nguyen, Thi Thom
  3. Le, Hong Khiem
  4. Nguyen, The Nghia
  5. Luu, Thi Lan Huong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...