skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bui, Duy Cam xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons in municipal sewage sludge from a river in highly urbanized metropolitan area in Hanoi, Vietnam: levels, accumulation pattern and assessment of land application
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons in municipal sewage sludge from a river in highly urbanized metropolitan area in Hanoi, Vietnam: levels, accumulation pattern and assessment of land application

Cao, Vu Hung; Bui, Duy Cam; Pham, Thi Ngoc Mai

ISIKNOWLEDGE; 0269-4042; https://link.springer.com/article/10.1007/s10653-014-9635-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32412

Truy cập trực tuyến

2
Determination of some heavy metals in sediment from marine and river mouth
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of some heavy metals in sediment from marine and river mouth

Bui, Duy Cam

p. 5-11; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6313

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bui, Duy Cam
  2. Pham, Thi Ngoc Mai
  3. Cao, Vu Hung

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...