skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Biology xóa Tất cả các phiên bản Buddecke, E xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Induction of a hypertrophic growth status of coronary smooth muscle cells is associated with an overexpression of TGF-?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Induction of a hypertrophic growth status of coronary smooth muscle cells is associated with an overexpression of TGF-?

Schmidt, A

European Journal of Cell Biology, 03/2002, Vol.81(3), pp.138-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01719335 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1078/0171-9335-00234

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bovine arterial smooth muscle cells synthesize two functionally different proteoheparan sulfate species

Schmidt, A ; Buddecke, E

Experimental cell research, August 1990, Vol.189(2), pp.269-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4827 ; PMID: 2142464 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell-associated proteoheparan sulfate from bovine arterial smooth muscle cells

Schmidt, A ; Buddecke, E

Experimental cell research, October 1988, Vol.178(2), pp.242-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4827 ; PMID: 2971557 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compartmentation and characterization of different proteoglycans in bovine arterial wall

Völker, W ; Schmidt, A ; Buddecke, E

The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, October 1986, Vol.34(10), pp.1293-1299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1554 ; E-ISSN: 1551-5044 ; DOI: 10.1177/34.10.2427568

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phosphate ester groups in proteoglycans from bovine nasal cartilage

Peters, C ; Schwermann, J ; Schmidt, A ; Buddecke, E

BBA - General Subjects, 1981, Vol.673, pp.270-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-4165 ; E-ISSN: 1872-8006 ; DOI: 10.1016/0304-4165(81)90335-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased activity of chondroitin sulfate-synthesizing enzymes during proliferation of arterial smooth muscle cells

Hollmann, J ; Thiel, J ; Schmidt, A ; Buddecke, E

Experimental Cell Research, 1986, Vol.167(2), pp.484-494 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4827 ; E-ISSN: 1090-2422 ; DOI: 10.1016/0014-4827(86)90188-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, A.
  2. Buddecke, E.
  3. Buddecke, Eckhart
  4. Schmidt, Annette
  5. Völker, W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...