skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Chủ đề: Physics xóa Tác giả/ người sáng tác: Bucki, Marek xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Doppler Ultrasound Driven Biomechanical Model of the Brain for Intraoperative Brain-Shift Compensation: A Proof of Concept in Clinical Conditions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doppler Ultrasound Driven Biomechanical Model of the Brain for Intraoperative Brain-Shift Compensation: A Proof of Concept in Clinical Conditions

Bucki, Marek ; Palombi, Olivier ; Bailet, Mathieu ; Payan, Yohan; Payan, Yohan (Editor)

Studies in Mechanobiology, Tissue Engineering and Biomaterials, Soft Tissue Biomechanical Modeling for Computer Assisted Surgery, pp.135-165

ISBN: 9783642290138 ; ISBN: 3642290132 ; DOI: 10.1007/8415_2012_119

Toàn văn sẵn có

2
Automatic finite elements mesh generation from planar contours of the brain: an image driven 'blobby' approach
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic finite elements mesh generation from planar contours of the brain: an image driven 'blobby' approach

Bucki, Marek ; Payan, Yohan; Payan, Yohan (Editor)

ISBN 81-308-0031-4, Biomechanics Applied to Computer Assisted Surgery, pp.209-224

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Payan, Yohan
  2. Bucki, Marek
  3. Bailet, Mathieu
  4. Palombi, Olivier

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...