skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ahmed, Tawhida xóa Tác giả/ người sáng tác: Buchan, Russell xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in International Law

Ahmed, Tawhida ; Buchan, Russell

International Community Law Review, 2011, Vol.13(4), pp.331-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1871-9740 ; E-ISSN: 1871-9732 ; DOI: 10.1163/187197311X602220

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Minority Rights in International Law
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in International Law

Ahmed, Tawhida ; Buchan, Russell

International Community Law Review, 01/01/2011, Vol.13(4), pp.331-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1871-9740 ; E-ISSN: 1871-9732 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/187197311X602220

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ahmed, Tawhida
  2. Buchan, Russell
  3. Ahmed, T.
  4. Buchan, R.

theo chủ đề:

  1. Law
  2. International Relations

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...