skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Psychology xóa Tác giả/ người sáng tác: Bucciarelli, Monica xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-determinism in the Uptake of Gestural Information

Cutica, Ilaria ; Bucciarelli, Monica

Journal of Nonverbal Behavior, 2015, Vol.39(4), pp.289-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-5886 ; E-ISSN: 1573-3653 ; DOI: 10.1007/s10919-015-0215-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“The More You Gesture, the Less I Gesture”: Co-Speech Gestures as a Measure of Mental Model Quality

Cutica, Ilaria ; Bucciarelli, Monica

Journal of Nonverbal Behavior, 2011, Vol.35(3), pp.173-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-5886 ; E-ISSN: 1573-3653 ; DOI: 10.1007/s10919-011-0112-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning from text benefits from enactment

Cutica, Ilaria ; Ianì, Francesco ; Bucciarelli, Monica

Memory & cognition, October 2014, Vol.42(7), pp.1026-37 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1532-5946 ; PMID: 24825120 Version:1 ; DOI: 10.3758/s13421-014-0417-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanisms underlying the beneficial effect of a speaker’s gestures on the listener

Ianì, Francesco ; Bucciarelli, Monica

Journal of Memory and Language, October 2017, Vol.96, pp.110-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0749-596X ; E-ISSN: 1096-0821 ; DOI: 10.1016/j.jml.2017.05.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Deep Versus the Shallow: Effects of Co‐Speech Gestures in Learning From Discourse

Cutica, Ilaria ; Bucciarelli, Monica

Cognitive Science, 08 July 2008, Vol.32(5), pp.921-935 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-0213 ; E-ISSN: 1551-6709 ; DOI: 10.1080/03640210802222039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuropragmatics: Extralinguistic pragmatic ability is better preserved in left-hemisphere-damaged patients than in right-hemisphere-damaged patients

Cutica, Ilaria ; Bucciarelli, Monica ; Bara, Bruno G

Brain and language, July 2006, Vol.98(1), pp.12-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-934X ; PMID: 16500700 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2010  (1)
 3. 2011đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (2)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bucciarelli, M.
 2. Bucciarelli, Monica
 3. Cutica, Ilaria
 4. Cutica, I.
 5. Iani, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...