skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Bublitz, Christoph xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saving the World through Sacrificing Liberties? A Critique of some Normative Arguments in Unfit for the Future

Bublitz, Jan

Neuroethics, 2019, Vol.12(1), pp.23-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1874-5490 ; E-ISSN: 1874-5504 ; DOI: 10.1007/s12152-016-9265-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Political Implications of Moral Enhancement

Paulo, Norbert ; Bublitz, Christoph

Neuroethics, 2019, Vol.12(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1874-5490 ; E-ISSN: 1874-5504 ; DOI: 10.1007/s12152-018-9352-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Internal Moral Enhancement Might Be politically Better than External Moral Enhancement

Danaher, John

Neuroethics, 2019, Vol.12(1), pp.39-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1874-5490 ; E-ISSN: 1874-5504 ; DOI: 10.1007/s12152-016-9273-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Irrelevance of a Moral Right to Privacy for Biomedical Moral Enhancement.(Report)

Persson, Ingmar ; Savulescu, Julian

Neuroethics, 2019, Vol.12(1), p.35(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1874-5490 ; DOI: 10.1007/s12152-017-9343-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing Things with Thoughts: Brain-Computer Interfaces and Disembodied Agency

Steinert, Steffen ; Bublitz, Christoph ; Jox, Ralf ; Friedrich, Orsolya

Philosophy & Technology, Mar 2018, pp.1-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22105433 ; E-ISSN: 22105441 ; DOI: 10.1007/s13347-018-0308-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bublitz, Christoph
  2. Paulo, Norbert
  3. Bublitz, C.
  4. Savulescu, Julian
  5. Bublitz, Jc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...