skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Tác giả/ người sáng tác: Brzezinski, Zbigniew xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-Communist Nationalism

Brzezinski, Zbigniew

Foreign Affairs, 1 December 1989, Vol.68(5), pp.1-25

ISSN: 00157120 ; DOI: 10.2307/20044197

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le post-communisme et la question nationale

Brzezinski, Zbigniew

Politique étrangère, 1 December 1989, Vol.54(4), pp.615-628 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032342X ; E-ISSN: 19588992

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From hope to audacity: appraising Obama's foreign policy

Brzezinski, Zbigniew

Foreign Affairs, Jan-Feb, 2010, Vol.89(1), p.16

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The premature partnership

Brzezinski, Zbigniew

Foreign Affairs, Mar/Apr 1994, Vol.73(2), p.67

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20045920

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

War, Peace, and American Politics: Talking with Zbigniew Brzezinski

Power, Jonathan

World Policy Journal, Fall 2007, Vol.24(3), pp.75-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775 ; DOI: 10.1162/wopj.2007.24.3.75

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communist ideology and international affairs

Brzezinski, Zbigniew

Journal of Conflict Resolution, September 1960, Vol.4(3), pp.266-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/002200276000400302

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brzezinski, Zbigniew
  2. Zbigniew Brzezinski
  3. Brzezinski, Z.
  4. Power, Jonathan
  5. Jonathan Power

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...