skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Politics xóa Tác giả/ người sáng tác: Brykczynski, Paul xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prince Adam Czartoryski as a liminal figure in the development of modern nationalism in Eastern Europe at the turn of the eighteenth and nineteenth centuries

Brykczynski, Paul

Nationalities Papers, 01 September 2010, Vol.38(5), p.647-669 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2010.498467

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Semitism on Trial: The Case of Eligiusz Niewiadomski

Brykczynski, Paul

East European Politics & Societies and Cultures, May 2014, Vol.28(2), pp.411-439 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0888-3254 ; E-ISSN: 1533-8371 ; DOI: 10.1177/0888325413519673

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paradoksy paryskiej "Kultury": Styl i tradycje myslenia politycznego

Brykczynski, Paul

Canadian Slavonic Papers, Vol.52(3/4), pp.434-435 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00085006 ; E-ISSN: 23752475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brykczynski, Paul
  2. Korek, Janusz
  3. Brykczynski, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...