skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Brunstrom, J.M. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Obese and overweight individuals are less sensitive to information about inter-meal intervals when selecting portion sizes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obese and overweight individuals are less sensitive to information about inter-meal intervals when selecting portion sizes

Zimmerman, A.R. ; Mason, A. ; Brunstrom, J.M.

Appetite, 04/2018, Vol.123, C, p.450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2017.11.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Elsevier (CrossRef)  (1)
  2. ScienceDirect (Elsevier)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zimmerman, A.R
  2. Mason, A
  3. Brunstrom, J.M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...