skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rogers, P.J. xóa Năm xuất bản: 2008đến2013 xóa Tác giả/ người sáng tác: Brunstrom, J.M xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating everyday portion size using a 'method of constant stimuli': In a student sample, portion size is predicted by gender, dietary behaviour, and hunger, but not BMI.(Report)

Brunstrom, Jeffrey M. ; Rogers, Peter J. ; Pothos, Emmanuel M. ; Calitri, Raff ; Tapper, Katy

Appetite, Sept, 2008, Vol.51(2), p.296(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Perceptions of the satiating efficacy of a range of common foods
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions of the satiating efficacy of a range of common foods

Irvine, M.A. ; Brunstrom, J.M. ; Rogers, P.J.

Appetite, 11/2008, Vol.51(3), p.761 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2008.05.044

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring expected satiety for common foods with a novel psychophysical methodology

Irvine, M.A ; Brunstrom, J.M ; Rogers, P.J

Appetite, June 2009, Vol.52(3), pp.839-839 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2009.04.102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Expected satiety influences actual satiety
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expected satiety influences actual satiety

Brunstrom, J.M. ; Rogers, P.J. ; Burn, J.F. ; Collingwood, J.M. ; Maynard, O.M. ; Brown, S.D. ; Sell, N.R.

Appetite, 6/2010, Vol.54(3), p.637 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2010.04.033

Toàn văn sẵn có

5
Perceptions of the satiating efficacy of a range of common foods
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions of the satiating efficacy of a range of common foods

Irvine, M.A. ; Brunstrom, J.M. ; Rogers, P.J.

Appetite, 8/2010, Vol.55(1), pp.168-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2010.05.066

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceived volume, expected satiation, and the energy content of self-selected meals.(Report)

Brunstrom, Jeffrey M. ; Collingwood, Jane ; Rogers, Peter J.

Appetite, August, 2010, Vol.55(1), p.25(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
What determines real-world meal size? Evidence for pre-meal planning
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What determines real-world meal size? Evidence for pre-meal planning

Fay, Stephanie H. ; Ferriday, Danielle ; Hinton, Elanor C. ; Shakeshaft, Nicholas G. ; Rogers, Peter J. ; Brunstrom, Jeffrey M.

Appetite, 4/2011, Vol.56(2), pp.284-289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2011.01.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
‘Expected satiety’ changes hunger and fullness in the inter-meal interval
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Expected satiety’ changes hunger and fullness in the inter-meal interval

Brunstrom, Jeffrey M. ; Brown, Steven ; Hinton, Elanor C. ; Rogers, Peter J. ; Fay, Stephanie H.

Appetite, 4/2011, Vol.56(2), pp.310-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2011.01.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
How to change expected fullness? The role of familiarity and ‘eating to fullness’
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to change expected fullness? The role of familiarity and ‘eating to fullness’

Ferriday, D. ; Rogers, P.J. ; Fay, S.H. ; Shakeshaft, N.G. ; Brunstrom, J.M.

Appetite, 10/2011, Vol.57(2), p.547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2011.05.039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Product labelling can confer sustained increases in expected and actual satiety
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product labelling can confer sustained increases in expected and actual satiety

Fay, S.H. ; Hinton, E.C. ; Rogers, P.J. ; Brunstrom, J.M.

Appetite, 10/2011, Vol.57(2), p.557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2011.05.069

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
‘I could eat a horse’!: Meal planning determines meal size
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘I could eat a horse’!: Meal planning determines meal size

Fay, S.H. ; Rogers, P.J. ; Ferriday, D. ; Shakeshaft, N.G. ; Brunstrom, J.M.

Appetite, 10/2011, Vol.57(2), p.547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2011.05.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
‘Anticipatory’ sensory specific satiety
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Anticipatory’ sensory specific satiety

Hinton, E.C. ; Wilkinson, L.L. ; Fay, S.H. ; Rogers, P.J. ; Brunstrom, J.M.

Appetite, 10/2011, Vol.57(2), p.561 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2011.05.079

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Mindful eating: Memory for meal size controls hunger in the inter-meal interval
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mindful eating: Memory for meal size controls hunger in the inter-meal interval

Brunstrom, J.M. ; Rogers, P.J. ; Burn, J.F. ; Collingwood, J.M. ; Maynard, O.M. ; Brown, S. ; Sell, N.R.

Appetite, 10/2011, Vol.57(2), p.540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2011.05.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Rapid learning of expected satiety in a novel food
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid learning of expected satiety in a novel food

Irvine, M.A. ; Brunstrom, J.M. ; Rogers, P.J.

Appetite, 10/2011, Vol.57(2), p.548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2011.05.043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictors of waist circumference and BMI in first-year university students. The Bristol Freshman 15

Oldham-Cooper , R.E. ; Wilkinson , L.L. ; Ferriday , D. ; Pardiwalla , S.B. ; Fay , S.H. ; Gadah , N.S. ; Rogers , P.J. ; Brunstrom , J.M. ; Hardman , C.A.;

Appetite, 2012, Vol.59(2), p.632 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.05.089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-based measures of expected satiety predict portion-size selection and intake of real food

Wilkinson, L.L. ; Hinton, E.C. ; Fay, S.H. ; Rogers, P.J. ; Brunstrom, J.M.

Appetite, 2012, Vol.59(2), p.637 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.05.110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-based assessments of expected satiety predict behavioural measures of portion-size selection and food intake

Wilkinson, Laura L ; Hinton, Elanor C ; Fay, Stephanie H ; Ferriday, Danielle ; Rogers, Peter J ; Brunstrom, Jeffrey M

Appetite, December 2012, Vol.59(3), pp.933-938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.09.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ‘variety effect’ is anticipated in meal planning

Wilkinson, Laura L ; Hinton, Elanor C ; Fay, Stephanie H ; Rogers, Peter J ; Brunstrom, Jeffrey M

Appetite, 01 January 2013, Vol.60, pp.175-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased familiarity with eating a food to fullness underlies increased expected satiety

Irvine, Michael A ; Brunstrom, Jeffrey M ; Gee, Philip ; Rogers, Peter J

Appetite, 01 February 2013, Vol.61, pp.13-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.10.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using photography in ‘The Restaurant of the Future’. A useful way to assess portion selection and plate cleaning?

Hinton, Elanor C ; Brunstrom, Jeffery M ; Fay, Stephanie H ; Wilkinson, Laura L ; Ferriday, Danielle ; Rogers, Peter J ; de Wijk, Rene

Appetite, 01 April 2013, Vol.63, pp.31-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.12.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brunstrom, J.M
  2. Rogers, P.J
  3. Fay, S.H.
  4. Ferriday, D
  5. Hinton, E.C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...