skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Bruneau, Marine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A clustering package for nucleotide sequences using Laplacian Eigenmaps and Gaussian Mixture Model

Bruneau, Marine ; Mottet, Thierry ; Moulin, Serge ; Kerbiriou, Maël ; Chouly, Franz ; Chretien, Stéphane ; Guyeux, Christophe; Chouly, Franz (Editor)

Computers in Biology and Medicine, February 2018, Vol.93, pp.66-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4825 ; E-ISSN: 1879-0534 ; DOI: 10.1016/j.compbiomed.2017.12.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Guyeux, C
  2. Moulin, Serge
  3. Bruneau, M
  4. Guyeux, Christophe
  5. Mottet, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...