skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bruhn, John xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Group Effect : Social Cohesion and Health Outcomes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Group Effect : Social Cohesion and Health Outcomes

Bruhn, John

978-1-4419-0364-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34145; http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-0364-8

Truy cập trực tuyến

2
The Group Effect: Social Cohesion and Health Outcomes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Group Effect: Social Cohesion and Health Outcomes

Bruhn, John

ISBN: 9781441903631 ; ISBN: 1441903631 ; E-ISBN: 9781441903648 ; E-ISBN: 144190364X ; DOI: 10.1007/978-1-4419-0364-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The Significance of the Social Group
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Significance of the Social Group

Bruhn, John

The Group Effect: Social Cohesion and Health Outcomes, pp.1-29

ISBN: 9781441903631 ; ISBN: 1441903631 ; E-ISBN: 9781441903648 ; E-ISBN: 144190364X ; DOI: 10.1007/978-1-4419-0364-8_1

Toàn văn sẵn có

4
The Concept of Social Cohesion
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Concept of Social Cohesion

Bruhn, John

The Group Effect: Social Cohesion and Health Outcomes, pp.31-48

ISBN: 9781441903631 ; ISBN: 1441903631 ; E-ISBN: 9781441903648 ; E-ISBN: 144190364X ; DOI: 10.1007/978-1-4419-0364-8_2

Toàn văn sẵn có

5
Social Cohesion and Related Concepts: Social Support and Social Capital
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Cohesion and Related Concepts: Social Support and Social Capital

Bruhn, John

The Group Effect: Social Cohesion and Health Outcomes, pp.49-67

ISBN: 9781441903631 ; ISBN: 1441903631 ; E-ISBN: 9781441903648 ; E-ISBN: 144190364X ; DOI: 10.1007/978-1-4419-0364-8_3

Toàn văn sẵn có

6
Cohesive Societies
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cohesive Societies

Bruhn, John

The Group Effect: Social Cohesion and Health Outcomes, pp.69-78

ISBN: 9781441903631 ; ISBN: 1441903631 ; E-ISBN: 9781441903648 ; E-ISBN: 144190364X ; DOI: 10.1007/978-1-4419-0364-8_4

Toàn văn sẵn có

7
Cohesive Communities
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cohesive Communities

Bruhn, John

The Group Effect: Social Cohesion and Health Outcomes, pp.79-101

ISBN: 9781441903631 ; ISBN: 1441903631 ; E-ISBN: 9781441903648 ; E-ISBN: 144190364X ; DOI: 10.1007/978-1-4419-0364-8_5

Toàn văn sẵn có

8
Cohesive Neighborhoods
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cohesive Neighborhoods

Bruhn, John

The Group Effect: Social Cohesion and Health Outcomes, pp.103-125

ISBN: 9781441903631 ; ISBN: 1441903631 ; E-ISBN: 9781441903648 ; E-ISBN: 144190364X ; DOI: 10.1007/978-1-4419-0364-8_6

Toàn văn sẵn có

9
Cohesive Families
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cohesive Families

Bruhn, John

The Group Effect: Social Cohesion and Health Outcomes, pp.127-144

ISBN: 9781441903631 ; ISBN: 1441903631 ; E-ISBN: 9781441903648 ; E-ISBN: 144190364X ; DOI: 10.1007/978-1-4419-0364-8_7

Toàn văn sẵn có

10
Social Cohesion as a Mediator of Health Outcomes
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Cohesion as a Mediator of Health Outcomes

Bruhn, John

The Group Effect: Social Cohesion and Health Outcomes, pp.145-157

ISBN: 9781441903631 ; ISBN: 1441903631 ; E-ISBN: 9781441903648 ; E-ISBN: 144190364X ; DOI: 10.1007/978-1-4419-0364-8_8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Book Chapters  (8)
  2. Sách  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bruhn, John
  2. Bruhn, John G.
  3. Bruhn, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...