skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Social Sciences (General) xóa Tác giả/ người sáng tác: Brubaker, Rogers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between nationalism and civilizationism: the European populist moment in comparative perspective

Brubaker, Rogers

Ethnic and Racial Studies, 21 June 2017, Vol.40(8), pp.1191-1226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2017.1294700

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charles Tilly as a Theorist of Nationalism

Brubaker, Rogers

The American Sociologist, 2010, Vol.41(4), pp.375-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1232 ; E-ISSN: 1936-4784 ; DOI: 10.1007/s12108-010-9107-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charles Tilly as a Theorist of Nationalism

Brubaker, Rogers

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalizing states revisited: projects and processes of nationalization in post-Soviet states

Brubaker, Rogers

Ethnic and Racial Studies, 01 November 2011, Vol.34(11), pp.1785-1814 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2011.579137

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalizing states in the old 'New Europe' - and the new

Brubaker, Rogers

Ethnic and Racial Studies, 01 April 1996, Vol.19(2), pp.411-437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.1996.9993918

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aftermaths of Empire and the unmixing of peoples: Historical and comparative perspectives

Brubaker, Rogers

Ethnic and Racial Studies, 01 April 1995, Vol.18(2), pp.189-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.1995.9993861

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe

Khazanov, Anatoly M.

Slavic Review, Summer, 1998, Vol.57(2), p.426(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Smaje, Chris ; Crespo, Elizabeth ; Monroy, Douglas ; Cipress, Joel M ; Crawford, Martin ; Halpern, Rick ; Wishart, David J ; Cornell, Stephen ; Rose, Tania ; Hutchinson, John ; Fenton, Steve ; Goodman, Roger ; Brubaker, Rogers ; Samad, Yunas ; Allardt, Erik ; Deletant, Dennis ; Ghani, Atif M ; Bowie, Fiona ; Gallagher, Tom ; Wood, Davida ; Levin, Michael ; Panayi, Panikos ; Ernst, Waltraud ; Beynon, John ; Jenkins, Richard ; Fielding, Nigel ; Tomlinson, Sally ; Holmes, Colin ; Vincent, Joan ; Sharma, Ursula ; Campbell, John R ; Morgan, Iwan ; Molloy, Ivan ; Diaz-Veizades, Jeanette ; Sullivan, Teresa

Ethnic and Racial Studies, 01 April 1997, Vol.20(2), pp.399-446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.1997.9993967

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migrations of ethnic unmixing in the "New Europe"

Brubaker, Rogers

The International Migration Review, Winter 1998, Vol.32(4), pp.1047-1065 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.2307/2547671

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1848 in 1998: The politics of commemoration in Hungary, Romania, and Slovakia

Brubaker, Rogers ; Feischmidt, Margit

Comparative Studies in Society and History, Oct 2002, Vol.44(4), pp.700-744 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00104175 ; E-ISSN: 14752999 ; DOI: 10.1017/S0010417502000336

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond ethnicity

Brubaker, Rogers

Ethnic and Racial Studies, 16 April 2014, Vol.37(5), pp.804-808 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2013.871311

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Categories of analysis and categories of practice: a note on the study of Muslims in European countries of immigration

Brubaker, Rogers

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2013, Vol.36(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2012.729674

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 'diaspora' diaspora

Brubaker, Rogers

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2005, Vol.28(1), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/0141987042000289997

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (2)
 2. 1997đến2001  (3)
 3. 2002đến2009  (2)
 4. 2010đến2013  (4)
 5. Sau 2013  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (11)
 2. Bình xét khoa học  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...