skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Political Sociology/Interactions; Nationalism xóa Tác giả/ người sáng tác: Brubaker, Rogers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion and nationalism: four approaches

Brubaker, Rogers

Nations and Nationalism, January 2012, Vol.18(1), pp.2-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2011.00486.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charles Tilly as a Theorist of Nationalism

Brubaker, Rogers

The American Sociologist, 2010, Vol.41(4), pp.375-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1232 ; E-ISSN: 1936-4784 ; DOI: 10.1007/s12108-010-9107-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In the name of the nation: reflections on nationalism and patriotism 1

Brubaker, Rogers

Citizenship Studies, 01 June 2004, Vol.8(2), p.115-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1362-1025 ; E-ISSN: 1469-3593 ; DOI: 10.1080/1362102042000214705

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalizing states in the old ‘New Europe’ – and the new

Brubaker, Rogers

Ethnic and Racial Studies, 01 April 1996, Vol.19(2), p.411-437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.1996.9993918

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe

Hobsbawm, E

The American Journal of Sociology, Vol.105(3), pp.844-845 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe.

Orr, Martin

Social Forces, 1998, Vol. 76(3), pp.1138-1140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1093/sf/76.3.1138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language, religion and the politics of difference

Brubaker, Rogers

Nations and Nationalism, January 2013, Vol.19(1), pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2012.00562.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe (Book Review)

Bracewell, W.

Europe-Asia Studies, 1 November 1997, Vol.49(7), pp.1347-1348 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09668136 ; E-ISSN: 14653427

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National minorities, nationalizing states, and external national homelands in the new Europe.(What Future for the State?)

Brubaker, Rogers

Daedalus, Spring, 1995, Vol.124(2), p.107(26) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-5266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town

Vom Hau, Matthias

Social Forces, 2009, Vol. 87(3), pp.1703-1707 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1353/sof.0.0162

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town

Case, Holly

European Journal of Sociology, 2007, Vol.48(3), pp.444-447 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9756 ; E-ISSN: 1474-0583 ; DOI: 10.1017/S0003975607000446

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (2)
 2. 1997đến1998  (2)
 3. 1999đến2006  (2)
 4. 2007đến2010  (3)
 5. Sau 2010  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brubaker, Rogers
 2. Brubaker, R
 3. Rogers Brubaker
 4. Holly CASE
 5. Vom Hau, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...