skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Brubaker, Rogers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collective identities and nationalism -- The End of the Soviet Empire by Helene Carrere d'Encausse and translated by Franklin Philip / The Post-Soviet Nations: Perspectives on the Demise of the USSR edited by Alexander J. Motyl

Brubaker, Rogers

Contemporary Sociology, Vol.22(4), p.514 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charles Tilly as a Theorist of Nationalism

Brubaker, Rogers

The American Sociologist, 2010, Vol.41(4), pp.375-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1232 ; E-ISSN: 1936-4784 ; DOI: 10.1007/s12108-010-9107-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Race, and Nationalism

Brubaker, Rogers

Annual Review of Sociology, 2009, Vol.35, p.21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600572 ; E-ISSN: 15452115 ; DOI: 10.1146/annurev-soc-070308-115916

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic and Nationalist Violence

Brubaker, Rogers ; Laitin, David D.

Annual Review of Sociology, 1998, Vol.241(1), p.423-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572 ; E-ISSN: 1545-2115 ; DOI: 10.1146/annurev.soc.24.1.423

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, race, and nationalism

Brubaker, Rogers

Annual Review of Sociology, Annual, 2009, Vol.35, p.21(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transborder Membership Politics in Germany and Korea

Brubaker, Rogers ; Kim, Jaeeun

European Journal of Sociology, 2011, Vol.52(1), pp.21-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9756 ; E-ISSN: 1474-0583 ; DOI: 10.1017/S0003975611000026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charles Tilly as a Theorist of Nationalism

Brubaker, Rogers

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Race, and Nationalism.(Author abstract)(Report)

Brubaker, Rogers

Annual Review of Sociology, Annual, 2009, Vol.35, p.21(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic and nationalist violence

Brubaker, Rogers ; Laitin, David

Annual Review of Sociology, 1998, Vol.24, pp.423-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600572

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration, Membership, and the Modern Nation-State: Internal and External Dimensions of the Politics of Belonging

Brubaker, Rogers, --

Journal of Interdisciplinary History, 2010, Vol.41(1), pp.61-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1953 ; E-ISSN: 1530-9169

Toàn văn sẵn có

11
Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town

Brubaker, Rogers ; Feischmidt, Margit ; Fox, Jon ; Grancea, Liana

E-ISBN: 9780691187792 ; E-ISBN: 0691187797

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship and nationhood in France and Germany

Brubaker, Rogers

ISBN: 0-674131-78-9 ; ISBN: 6-74131770 ; ISBN: 978-0674131-78-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town

Zubrzycki, Geneviève

Contemporary Sociology, Vol.36(6), pp.563-564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe.(Review)

Hobsbawm, Eric

The American Journal of Sociology, Nov, 1999, Vol.105(3), p.844 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9602

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe

Orr, Martin

Social Forces, March, 1998, Vol.76(3), p.1138(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe

Legvold, Robert

Foreign Affairs, Vol.76(2), pp.190-191

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20047997

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe / Nationalism, Liberalism, and Progress: The Rise and Decline on Nationalsim...

Safran, William

The American Political Science Review, Vol.93(2), pp.476-478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town

Gallagher, Tom

The American Historical Review, Vol.113(5), p.1621 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe

Khazanov, Anatoly M.

Slavic Review, Summer, 1998, Vol.57(2), p.426(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe

Bracewell, W

Europe - Asia Studies, Vol.49(7), pp.1347-1348 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09668136 ; E-ISSN: 14653427

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (16)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (2)
 2. 1997đến1998  (6)
 3. 1999đến2007  (3)
 4. 2008đến2010  (7)
 5. Sau 2010  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (9)
 2. Bài báo  (9)
 3. Sách  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brubaker, Rogers
 2. Brubaker, R.
 3. Fox, Jon
 4. Feischmidt, Margit
 5. Laitin, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...