skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Tác giả/ người sáng tác: Brownsword, Roger xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Consent in the Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consent in the Law

Beyleveld, Deryck

E-ISBN 1841136790 ; E-ISBN 9781841136790

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Regulating technologies legal futures, regulatory frames and technological fixes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulating technologies legal futures, regulatory frames and technological fixes

Brownsword, Roger

E-ISBN 184113788X ; E-ISBN 9781841137889

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Law and human genetics regulating a revolution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law and human genetics regulating a revolution

Brownsword, Roger

E-ISBN 1841130060 ; E-ISBN 9781841130064

Toàn văn không sẵn có

4
The Foundations of European Private Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Foundations of European Private Law

Roger, Brownsword

E-ISBN 1849460655 ; E-ISBN 1847318339 ; E-ISBN 9781849460651

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brownsword, Roger
  2. Herring, Fellow in Law Jonathan
  3. Yeung, Karen
  4. Beyleveld, Deryck.
  5. Johnson, Martin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...