skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Browne, Kevin xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intercountry adoption on the internet

Kirkaldy, Melanie

Adoption & Fostering Journal, 2007, Vol.31(2), pp.22-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Child rights and international adoption: A response to critics

Chou, Shihning

Adoption & Fostering Journal, 2008, Vol.32(2), pp.69-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relationship between institutional care and the international adoption of children in Europe

Browne, Kevin

Adoption & Fostering Journal, 2008, Vol.32(1), pp.40-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Young Children in Institutional Care at Risk of Harm

Johnson, Rebecca ; Browne, Kevin ; Hamilton-Giachritsis, Catherine

Trauma, Violence, & Abuse, January 2006, Vol.7(1), pp.34-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1524-8380 ; E-ISSN: 1552-8324 ; DOI: 10.1177/1524838005283696

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Browne, Kevin
  2. Chou, S.
  3. Chou, Shihning
  4. Browne, K.
  5. Browne, Kevin D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...