skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Chủ đề: Enzymes xóa Tác giả/ người sáng tác: Brown, Steven D xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutant alcohol dehydrogenase leads to improved ethanol tolerance in Clostridium thermocellum.(MICROBIOLOGY)(Author abstract)(Report)

Brown, Steven D. ; Guss, Adam M. ; Karpinets, Tatiana V. ; Parks, Jerry M. ; Smolin, Nikolai ; Yang, Shihui ; Land, Miriam L. ; Klingeman, Dawn M. ; Bhandiwad, Ashwini ; Rodriguez, Miguel, Jr. ; Raman, Babu ; Shao, Xiongjun ; Mielenz, Jonathan R. ; Smith, Jeremy C. ; Keller, Martin ; Lynd, Lee R.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, August 16, 2011, Vol.108(33), p.13752(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New model for electron flow for sulfate reduction in Desulfovibrio alaskensis G20.(Report)

Brown, Steven D. ; Porat, Iris ; Semkiw, Elizabeth S. ; Rapp-Giles, Barbara J. ; Keller, Kimberly L. ; Wall, Judy D.

Applied and Environmental Microbiology, Feb 1, 2014, Vol.80(3), pp.855-868 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0099-2240

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clostridium thermocellum transcriptomic profiles after exposure to furfural or heat stress.(Report)

Wilson, Charlotte M ; Yang, Shihui ; Rodriguez, Miguel ; Ma, Qin ; Johnson, Courtney M ; Dice, Lezlee ; Xu, Ying ; Brown, Steven D

Biotechnology for Biofuels, Sept 12, 2013, Vol.6(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1754-6834 ; DOI: 10.1186/1754-6834-6-131

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brown, Steven D.
  2. Rodriguez, Miguel
  3. Yang, Shihui
  4. Smolin, Nikolai
  5. Dice, Lezlee

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...