skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Tác giả/ người sáng tác: Brown, Katrina xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation in developing countries: revisiting the assumptions

Corbera, Esteve ; Estrada, Manuel ; Brown, Katrina

Climatic Change, Jun 2010, Vol.100(3-4), pp.355-388 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01650009 ; DOI: 10.1007/s10584-009-9773-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ABI/INFORM Complete  (1)
 2. ABI/INFORM Global  (1)
 3. OneFile (GALE)  (1)
 4. Springer (CrossRef)  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brown, Katrina
 2. Corbera, E
 3. Estrada, M.
 4. Brown, K.
 5. Estrada, Manuel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...