skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Brooks, Jeffrey xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861-1917.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861-1917.

Greenfeld, Liah ; Brooks, Jeffrey

Contemporary Sociology, 09/1986, Vol.15(5), p.744 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2071055

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brooks, Jeffrey
  2. Liah Greenfeld
  3. Greenfeld, Liah

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...