skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1971đến1985 xóa Tác giả/ người sáng tác: Brody, Gene H. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effects of Divorce and Maternal Employment on the Home Environments of Preschool Children

Mackinnon, Carol E. ; Brody, Gene H. ; Stoneman, Zolinda

Child Development, 1 October 1982, Vol.53(5), pp.1392-1399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1129030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two's Company, Three Makes a Difference: An Examination of Mothers' and Fathers' Speech to Their Young Children

Stoneman, Zolinda ; Brody, Gene H.

Child Development, 1 June 1981, Vol.52(2), pp.705-707 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1129193

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role Asymmetries in Interactions among School-Aged Children, Their Younger Siblings, and Their Friends

Brody, Gene H. ; Stoneman, Zolinda ; Mackinnon, Carol E.

Child Development, 1 October 1982, Vol.53(5), pp.1364-1370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1129027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naturalistic Observations of Children's Activities and Roles While Playing with Their Siblings and Friends

Stoneman, Zolinda ; Brody, Gene H. ; Mackinnon, Carol

Child Development, 1 April 1984, Vol.55(2), pp.617-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1129973

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...