skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Tác giả/ người sáng tác: Brintle, Patricia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Before the Song, 2012 (acrylic on masonite)
Before the Song, 2012 (acrylic on masonite)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Before the Song, 2012 (acrylic on masonite)

Brintle, Patricia

Toàn văn sẵn có

2
Gloria in Excelcis Deo, 2011 (acrylic on canvas)
Gloria in Excelcis Deo, 2011 (acrylic on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gloria in Excelcis Deo, 2011 (acrylic on canvas)

Brintle, Patricia

Toàn văn sẵn có

3
Sacred melody, 2012 (acrylic on wood)
Sacred melody, 2012 (acrylic on wood)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sacred melody, 2012 (acrylic on wood)

Brintle, Patricia

Toàn văn sẵn có

4
I hear music in the air, 2010 (acrylic on wood)
I hear music in the air, 2010 (acrylic on wood)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

I hear music in the air, 2010 (acrylic on wood)

Brintle, Patricia

Toàn văn sẵn có

5
Angelic Concerto, 2010 (acrylic on wood)
Angelic Concerto, 2010 (acrylic on wood)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Angelic Concerto, 2010 (acrylic on wood)

Brintle, Patricia

Toàn văn sẵn có

6
Jacinto, 2008 (acrylic on masonite)
Jacinto, 2008 (acrylic on masonite)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jacinto, 2008 (acrylic on masonite)

Brintle, Patricia

Toàn văn sẵn có

7
La Dessalinienne, 2009 (acrylic on canvas)
La Dessalinienne, 2009 (acrylic on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Dessalinienne, 2009 (acrylic on canvas)

Brintle, Patricia

Toàn văn sẵn có

8
Juan, 2008 (acrylic on masonite)
Juan, 2008 (acrylic on masonite)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Juan, 2008 (acrylic on masonite)

Brintle, Patricia

Toàn văn sẵn có

9
Jude, 2008 (acrylic on masonite)
Jude, 2008 (acrylic on masonite)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jude, 2008 (acrylic on masonite)

Brintle, Patricia

Toàn văn sẵn có

10
Leon, 2008 (acrylic on masonite)
Leon, 2008 (acrylic on masonite)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leon, 2008 (acrylic on masonite)

Brintle, Patricia

Toàn văn sẵn có

11
Ti-Jean le guitariste, 2008 (acrylic on masonite)
Ti-Jean le guitariste, 2008 (acrylic on masonite)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ti-Jean le guitariste, 2008 (acrylic on masonite)

Brintle, Patricia

Toàn văn sẵn có

12
Ti-Jean le violoniste, 2008 (acrylic on masonite)
Ti-Jean le violoniste, 2008 (acrylic on masonite)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ti-Jean le violoniste, 2008 (acrylic on masonite)

Brintle, Patricia

Toàn văn sẵn có

13
Andres, 2006 (acrylic on canvas)
Andres, 2006 (acrylic on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Andres, 2006 (acrylic on canvas)

Brintle, Patricia

Toàn văn sẵn có

14
A song for Nicolette, 2001 (acrylic on canvas)
A song for Nicolette, 2001 (acrylic on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A song for Nicolette, 2001 (acrylic on canvas)

Brintle, Patricia

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2006  (1)
  2. 2006đến2007  (1)
  3. 2008đến2008  (6)
  4. 2009đến2010  (3)
  5. Sau 2010  (3)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brintle, Patricia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...