skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bricaud, Pierre xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Reuse Methodology Manual for System-on-a-Chip Designs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reuse Methodology Manual for System-on-a-Chip Designs

Keating, Michael ; Bricaud, Pierre; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

ISBN: 9780306476402 ; ISBN: 0306476401 ; DOI: 10.1007/b116360

Toàn văn sẵn có

2
Reuse Methodology Manual for System-on-a-Chip Designs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reuse Methodology Manual for System-on-a-Chip Designs

Keating, Michael ; Bricaud, Pierre

ISBN: 978-1-4020-7141-6 ; E-ISBN: 978-0-306-47640-2 ; DOI: 10.1007/b116360

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...