skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bressler, David W xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatially asymmetric response to moving patterns in the visual cortex: Re-examining the local sign hypothesis

Whitney, David ; Bressler, David W

Vision Research, 2007, Vol.47(1), pp.50-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-6989 ; E-ISSN: 1878-5646 ; DOI: 10.1016/j.visres.2006.08.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Second-order motion without awareness: Passive adaptation to second-order motion produces a motion aftereffect

Whitney, David ; Bressler, David W

Vision Research, 2007, Vol.47(4), pp.569-579 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-6989 ; E-ISSN: 1878-5646 ; DOI: 10.1016/j.visres.2006.09.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Second-order motion shifts perceived position

Bressler, David W ; Whitney, David

Vision Research, 2006, Vol.46(6), pp.1120-1128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-6989 ; E-ISSN: 1878-5646 ; DOI: 10.1016/j.visres.2005.10.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatially asymmetric response to moving patterns in the visual cortex: Re-examining the local sign hypothesis

Whitney, David ; Bressler, David W

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Second-order motion without awareness: Passive adaptation to second-order motion produces a motion aftereffect

Whitney, David ; Bressler, David W

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Second-order motion shifts perceived position

Bressler, David W ; Whitney, David

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shared attentional resources for global and local motion processing

Bulakowski, Paul F ; Bressler, David W ; Whitney, David

Journal of vision, 24 July 2007, Vol.7(10), pp.10.1-10 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1534-7362 ; PMID: 17997679 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Position shifts following crowded second-order motion adaptation reveal processing of local and global motion without awareness

Harp, Thomas D ; Bressler, David W ; Whitney, David

Journal of vision, 20 July 2007, Vol.7(2), pp.15.1-13 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1534-7362 ; PMID: 18217830 Version:1 ; DOI: 10.1167/7.2.15

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Holistic crowding: selective interference between configural representations of faces in crowded scenes

Louie, Elizabeth G ; Bressler, David W ; Whitney, David

Journal of vision, 26 November 2007, Vol.7(2), pp.24.1-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1534-7362 ; PMID: 18217839 Version:1 ; DOI: 10.1167/7.2.24

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

 1. Journal of Vision  (3)
 2. Vision research  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Whitney, David
 2. Bressler, David W.
 3. Bressler, D.W.
 4. Bressler, Dw
 5. Whitney, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...