skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Brenner Diane xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Beyond book indexing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond book indexing

Brenner Diane; Rowland Marilyn

Phoenix, AZ : American Society of Indexers, 2000 - (025.3 BEY 2000) - ISBN1573870811

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rowland Marilyn
  2. Brenner Diane

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...