skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Chủ đề: Public Health xóa Tác giả/ người sáng tác: Brener, Nancy D. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health Services: Results from the School Health Policies and Programs Study 2000

Brener, Nancy D. ; Burstein, Gale R. ; Dushaw, Martha L. ; Vernon, Mary E. ; Wheeler, Lani ; Robinson, Judy

Journal of School Health, Sept, 2001, Vol.71(7), p.294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methodology for the School Health Policies and Programs Study 2000

Smith, Timothy K. ; Brener, Nancy D. ; Kann, Laura ; Kinchen, Steven A. ; Mcmanus, Tim ; Thorne, Judy

Journal of School Health, Sept, 2001, Vol.71(7), p.260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health Education: Results from the School Health Policies and Programs Study 2000

Kann, Laura ; Brener, Nancy D. ; Allensworth, Diane D.

Journal of School Health, Sept, 2001, Vol.71(7), p.266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overview and Summary of Findings: School Health Policies and Programs Study 2000

Kolbe, Lloyd J. ; Kann, Laura ; Brener, Nancy D.

Journal of School Health, Sept, 2001, Vol.71(7), p.253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health services: results from the School Health Policies and Programs Study 2006.(Report)

Brener, Nancy D. ; Wheeler, Lani ; Wolfe, Linda C. ; Vernon - Smiley, Mary ; Caldart - Olson, Linda

Journal of School Health, Oct, 2007, Vol.77(8), p.464(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overview and Summary: School Health Policies and Programs Study 2006

Kann, Laura ; Brener, Nancy D ; Wechsler, Howell

Journal of School Health, October 2007, Vol.77(8), p.385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391 ; E-ISSN: 1746-1561 ; DOI: 10.1111/j.1746-1561.2007.00226.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reliability and validity of the School Health Policies and Programs Study 2000 questionnaires. (Research Papers)

Brener, Nancy D. ; Kann, Laura ; Smith, Timothy K.

Journal of School Health, Jan, 2003, Vol.73(1), p.29(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods: School Health Policies and Programs Study 2006.(Report)

Kyle, Tonja M. ; Brener, Nancy D. ; Kann, Laura ; Ross, James G. ; Roberts, Alice M. ; Iachan, Ronaldo ; Robb, William H. ; Mcmanus, Tim

Journal of School Health, Oct, 2007, Vol.77(8), p.398(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical Education and Activity: Results from the School Health Policies and Programs Study 2000

Burgeson, Charlene R. ; Wechsler, Howell ; Brener, Nancy D. ; Young, Judith C. ; Spain, Christine G.

Journal of School Health, Sept, 2001, Vol.71(7), p.279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental Health and Social Services: Results from the School Health Policies and Programs Study 2000

Brener, Nancy D. ; Martindale, Jim ; Weist, Mark D.

Journal of School Health, Sept, 2001, Vol.71(7), p.305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family and Community Involvement in Schools: Results from the School Health Policies and Programs Study 2000

Brener, Nancy D. ; Dittus, Patricia J. ; Hayes, Gabriella

Journal of School Health, Sept, 2001, Vol.71(7), p.340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food Service and Foods and Beverages Available at School: Results from the School Health Policies and Programs Study 2000.(Brief Article)

Wechsler, Howell ; Brener, Nancy D. ; Kuester, Sarah ; Miller, Clare

Journal of School Health, Sept, 2001, Vol.71(7), p.313 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying the School Health Index to a Nationally Representative Sample of Schools

Brener, Nancy D ; Pejavara, Anu ; Barrios, Lisa C ; Crossett, Linda ; Lee, Sarah M ; Mckenna, Mary ; Michael, Shannon ; Wechsler, Howell

Journal of School Health, February 2006, Vol.76(2), p.57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391 ; E-ISSN: 1746-1561 ; DOI: 10.1111/j.1746-1561.2006.00069.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental Health and Social Services: Results from the School Health Policies and Programs Study 2006

Brener, Nancy D ; Weist, Mark ; Adelman, Howard ; Taylor, Linda ; Vernon-Smiley, Mary

Journal of School Health, October 2007, Vol.77(8), p.486 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391 ; E-ISSN: 1746-1561 ; DOI: 10.1111/j.1746-1561.2007.00231.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brener, N.D.
  2. Brener, Nancy D
  3. Brener, Nd
  4. Kann, L
  5. Kann, Laura

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...