skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Braun-Lewensohn, Orna xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coping and Social Support in Children Exposed to Mass Trauma

Braun-Lewensohn, Orna

Current Psychiatry Reports, 2015, Vol.17(6), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1523-3812 ; E-ISSN: 1535-1645 ; DOI: 10.1007/s11920-015-0576-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coping Resources as Explanatory Factors of Stress Reactions During Missile Attacks: Comparing Jewish and Arab Adolescents in Israel

Braun-Lewensohn, Orna ; Sagy, Shifra

Community Mental Health Journal, Jun 2011, Vol.47(3), pp.300-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00103853 ; DOI: 10.1007/s10597-010-9314-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Braun-Lewensohn, O
  2. Braun-Lewensohn, Orna
  3. Sagy, Shifra
  4. Sagy, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...