skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Brady James E. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study Guide Chemistry : The Study of Matter and Its Changes

Brady James E.; Holum John R

N.Y. : John Wiley &Sons, Inc , 1996 - (540 BRA 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry, the study of matter and its changes, James E. Brady, John R. Holum : Student solutions manual

Kenney Michael.; Brady James E; Gaus Paul L; Gaus Paul L

New York ; Chichester : Wiley, c1996. - (540 KEN 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry : the study of matter and its changes

Brady James E.; Holum John R

New York ; Chichester : Wiley, c1996. - (540 BRA 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
General chemistry /cJames E.Brady
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

General chemistry /cJames E.Brady

Brady James E.

New York : Wiley, c1990. - (540 BRA 1990) - ISBN0471517992

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Chemistry : matter and its changes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry : matter and its changes

Brady James E.; Russell Joel W; Holum John R

New York : Wiley, ©2000. - (543 BRA 2000) - ISBN0471358754

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Descriptive chemistry of the elements

Brady James E.; Brady James E; Holum John R

New York ; Chichester : Wiley, 1996. - (540 BRA 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partition

Brady James E

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stud

Brady James E

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nail remover

Brady James E

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brady James E
  2. Holum John R
  3. Gaus Paul L
  4. Russell Joel W
  5. Kenney Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...