skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1987đến2002 xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Tác giả/ người sáng tác: Brady, David xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Income, economic voting, and long-term political change in the US, 1952 - 1996

Brooks, Clem; Brady, David

Social forces : SF; an international journal of social research associated with the Southern Sociological Society, 1999, Vol.77(4), pp. 1339-1375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00377732

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatialization, foreign direct investment, and labor outcomes in the American states, 1978 - 1996

Brady, David; Wallace, Michael

Social forces : SF; an international journal of social research associated with the Southern Sociological Society, 2000, Vol.79(1), pp. 67-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does party matter? An historical test using senate tariff votes in three institutional settings

Brady, David; Goldstein, Judith ; Kessler, Daniel

The journal of law, economics, & organization, 2002, Vol.18(1), pp. 140-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 8756-6222

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brady, D
  2. Brady, David
  3. David Brady
  4. D. Brady
  5. Wallace, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...