skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Tác giả/ người sáng tác: Bradly Alicea xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behavioral Engineering and Brain Science in Virtual Reality

Bradly Alicea

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.155710.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.155710

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behavioral Engineering and Brain Science in Virtual Reality

Bradly Alicea

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.155710

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

If your results are unpredictable, does it make them any less true? HTDE 2013.1

Bradly Alicea

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.157087.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.157087

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

If your results are unpredictable, does it make them any less true? HTDE 2013.1

Bradly Alicea

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.157087.V2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.157087

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic Signal Processing: one scientist

Bradly Alicea

DOI: 10.6084/m9.figshare.155705.v2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.155705

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete Dynamical Modeling of Inducible Cellular Phenotypes

Bradly Alicea

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.106824.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.106824

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic Signal Processing: one scientist's quest

Bradly Alicea

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.155705.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.155705

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete Dynamical Modeling of Inducible Cellular Phenotypes

Bradly Alicea

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.106824

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bradly Alicea

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...