skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bracci, Benedetta xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A master role for neutrophils in Kawasaki syndrome

Andreozzi, Laura ; Bracci, Benedetta ; D’errico, Francesca ; Rigante, Donato

Immunology Letters, April 2017, Vol.184, pp.112-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-2478 ; DOI: 10.1016/j.imlet.2017.02.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lung Involvement in Children with Hereditary Autoinflammatory Disorders

Tarantino, Giusyda ; Esposito, Susanna ; Andreozzi, Laura ; Bracci, Benedetta ; D'Errico, Francesca ; Rigante, Donato

International Journal of Molecular Sciences, 2016, Vol.17(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16616596 ; E-ISSN: 14220067 ; DOI: 10.3390/ijms17122111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. D'Errico, F
  2. Rigante, Donato
  3. Andreozzi, L
  4. Rigante, D
  5. Bracci, B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...