skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Bozga, Marius xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rigorous embedded design: challenges and perspectives

Bensalem, Saddek ; Legay, Axel ; Bozga, Marius

International Journal on Software Tools for Technology Transfer, 2013, Vol.15(3), pp.149-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-2779 ; E-ISSN: 1433-2787 ; DOI: 10.1007/s10009-013-0271-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Component-based verification using incremental design and invariants

Bensalem, Saddek ; Bozga, Marius ; Legay, Axel ; Nguyen, Thanh-Hung ; Sifakis, Joseph ; Yan, Rongjie

Software & Systems Modeling, 2016, Vol.15(2), pp.427-451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-014-0410-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DOL-BIP-Critical: a tool chain for rigorous design and implementation of mixed-criticality multi-core systems

Giannopoulou, Georgia ; Poplavko, Peter ; Socci, Dario ; Huang, Pengcheng ; Stoimenov, Nikolay ; Bourgos, Paraskevas ; Thiele, Lothar ; Bozga, Marius ; Bensalem, Saddek ; Girbal, Sylvain ; Faugere, Madeleine ; Soulat, Romain ; Dinechin, Benoît

Design Automation for Embedded Systems, 2018, Vol.22(1), pp.141-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-5585 ; E-ISSN: 1572-8080 ; DOI: 10.1007/s10617-018-9206-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Runtime verification of component-based systems in the BIP framework with formally-proved sound and complete instrumentation

Falcone, Yliès ; Jaber, Mohamad ; Nguyen, Thanh-Hung ; Bozga, Marius ; Bensalem, Saddek

Software & Systems Modeling, 2015, Vol.14(1), pp.173-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-013-0323-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model-based implementation of distributed systems with priorities

Bonakdarpour, Borzoo ; Bozga, Marius ; Quilbeuf, Jean

Design Automation for Embedded Systems, 2013, Vol.17(2), pp.251-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-5585 ; E-ISSN: 1572-8080 ; DOI: 10.1007/s10617-012-9091-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical model checking QoS properties of systems with SBIP

Nouri, Ayoub ; Bensalem, Saddek ; Bozga, Marius ; Delahaye, Benoit ; Jegourel, Cyrille ; Legay, Axel

International Journal on Software Tools for Technology Transfer, 2015, Vol.17(2), pp.171-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-2779 ; E-ISSN: 1433-2787 ; DOI: 10.1007/s10009-014-0313-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bozga, M
  2. Bozga, Marius
  3. Bensalem, S
  4. Bensalem, Saddek
  5. Legay, Axel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...