skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bourzac, Katherine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

That electric feel.(artificial skin for prostheses and robots)(Features

Bourzac, Katherine

Chemical & Engineering News, Oct 3, 2016, Vol.94(39), p.22(4)

ISSN: 0009-2347

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic skin: in Zhenan Bao's lab at Stanford, researchers are inventing materials for touch-sensitive prosthetics.(Demo)

Bourzac, Katherine

MIT Technology Review, 2016, Vol.119(5), p.112(3)

ISSN: 1099-274X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implantable electronics: dissolvable devices make better medical implants.(10 EMERGING TECHNOLOGIES 2010)

Bourzac, Katherine

Technology Review (Cambridge, Mass.), May-June, 2010, Vol.113(3), p.58(2)

ISSN: 1099-274X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bourzac, Katherine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...