skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: M - Music. xóa Tác giả/ người sáng tác: Boulanger Richard Charles xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The audio programming book
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The audio programming book

Boulanger Richard Charles; Lazzarini Victor

Cambridge, Mass. : MIT Press, c2011. - (ML74.3 .A93 2011) - ISBN9780262014465 (hardcover : alk. paper);ISBN0262014467 (hardcover : alk. paper)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Boulanger Richard Charles
  2. Lazzarini Victor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...