skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Tác giả/ người sáng tác: Bougrain, Laurent xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can a Subjective Questionnaire Be Used as Brain-Computer Interface Performance Predictor?

Rimbert, Sébastien ; Gayraud, Nathalie T H ; Bougrain, Laurent ; Clerc, Maureen ; Fleck, Stéphanie; Rimbert, Sébastien (Editor)

Frontiers in Human Neuroscience, 23 January 2019, Vol.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1662-5161 ; E-ISSN: 1662-5161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2018.00529

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wavelet-Based Semblance Methods to Enhance the Single-Trial Detection of Event-Related Potentials for a BCI Spelling System

Saavedra, Carolina ; Salas, Rodrigo ; Bougrain, Laurent; Marzetti, Laura (editor)

Computational Intelligence and Neuroscience : CIN, 2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-5265 ; ISSN: 16875265 ; E-ISSN: 1687-5273 ; E-ISSN: 16875273 ; DOI: 10.1155/2019/8432953

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Median Nerve Stimulation Based BCI: A New Approach to Detect Intraoperative Awareness During General Anesthesia

Rimbert, Sébastien ; Riff, Pierre ; Gayraud, Nathalie ; Schmartz, Denis ; Bougrain, Laurent

Frontiers in Neuroscience, 2019, Vol.13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1662-4548 ; E-ISSN: 1662-453X ; DOI: 10.3389/fnins.2019.00622 ; PMCID: 6593137 ; PMID: 31275105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electroencephalographic modulations during an open- or closed-eyes motor task

Rimbert, Sebastien ; Al - Chwa, Rahaf ; Zaepffel, Manuel ; Bougrain, Laurent

PeerJ, March 15, 2018, Vol.6, p.e4492 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2167-8359 ; DOI: 10.7717/peerj.4492

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bougrain, Laurent
  2. Bougrain, L.
  3. Rimbert, Sébastien
  4. Rimbert, S
  5. Rimbert, Sebastien

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...