skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Ngôn ngữ: Norwegian xóa Tác giả/ người sáng tác: Bottazzi, Barbara xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-rheumatic treatment is not associated with reduction of pentraxin 3 in rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis and ankylosing spondylitis

Deyab, Gia ; Hokstad, Ingrid ; Whist, Jon Elling ; Småstuen, Milada Cvancarova ; Agewall, Stefan ; Lyberg, Torstein ; Bottazzi, Barbara ; Meroni, Pier Luigi ; Leone, Roberto ; Hjeltnes, Gunnbjorg ; Hollan, Ivana

Deyab, G., I. Hokstad, J. E. Whist, M. C. Småstuen, S. Agewall, T. Lyberg, B. Bottazzi, et al. 2017. “Anti-rheumatic treatment is not associated with reduction of pentraxin 3 in rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis and ankylosing spondylitis.” PLoS ONE 12 (2): e0169830. doi:10.1371/journal.pone.0169830. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0169830. [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0169830

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plasma complement and vascular complement deposition in patients with coronary artery disease with and without inflammatory rheumatic diseases

Shields, Kelly J ; Mollnes, Tom Eirik ; Eidet, Jon Roger ; Mikkelsen, Knut ; Almdahl, Sven M ; Bottazzi, Barbara ; Lyberg, Torstein ; Manzi, Susan ; Ahearn, Joseph M ; Hollan, Ivana; Zhou, Xu-jie (editor)

PLoS ONE, 2017, Vol.12(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0174577 ; PMCID: 5375133 ; PMID: 28362874

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...